Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ “Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα” απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.900 ευρώ.

Η αποπληρωμή του ποσού μπορεί να γίνει, είτε καταβάλλοντας 1000 ευρώ με την έναρξη του Α΄ και του Β΄ εξαμήνου και 900 ευρώ με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, είτε,  σε  ειδικές περιπτώσεις, καταβάλλοντας  για την εγγραφή προκαταβολικά ποσό 500 ευρώ και στη συνέχεια επιμερίζοντας το ποσό σε μικρότερες δόσεις κατόπιν συνεννόησης, σε εγκαίρως γνωστοποιημένες ημερομηνίες.