Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ “Πράσινη ηγεσία, οργανωτική κουλτούρα και βιώσιμη καινοτόμος επιχειρηματικότητα”

 

1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος Συν. Ωρών Θ Α ECTS
1 Επιχειρηματική Στατιστική 2 2 5
2 Στρατηγική Διοίκηση και Εταιρική Κοινωνική ευθύνη Διεθνών επιχειρήσεων 2 2 5
3 Πράσινη Μετασχηματιστική Ηγεσία και Οργανωσιακή συμπεριφορά 2 2 5
4 Πράσινη επιχειρηματικότητα 2 2 5
5 Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία 2 2 5
6 Δίκαιο Εταιριών 2 2 5
7 Πράσινη Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων 2 2 5
ΣΥΝΟΛΟ 35

 

 

2ο Εξάμηνο : 2nd SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος Συν.

Ωρών

Θ Α ECTS
1 Ποσοτικές μέθοδοι 2 2 5
2 Μεθοδολογία έρευνας 2 2 5
3 Συμπεριφορική Οικονομική και Χρηματοοικονομική 2 2 5
4 Πράσινη Διεθνής Εφοδιαστική αλυσίδα 2 2 5
5 Κυκλική Οικονομία, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις 2 2 5
6 Τεχνολογία, Καινοτομία & νεοφυείς επιχειρήσεις 2 2 5
7 Επιχειρησιακή Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις 2 2 5
ΣΥΝΟΛΟ 35

 

 

3 ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές                         μονάδες

(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Επιπλέον θα διεξάγονται σεμιναριακά μαθήματα Αγγλικής Ορολογίας.