Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1ο  Εξάμηνο:  1st SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος Συν. Ωρών Θ Α ECTS
LCSIE 1 Επιχειρηματική Στατιστική 2 2 5
LCSIE 2 Στρατηγική Διοίκηση  και Εταιρική Κοινωνική ευθύνη Διεθνών επιχειρήσεων 2 2 5
LCSIE 3 Πράσινη Μετασχηματιστική Ηγεσία και Οργανωσιακή συμπεριφορά 2 2 5
LCSIE 4 Πράσινη επιχειρηματικότητα 2 2 5
LCSIE 5 Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία 2 2 5
LCSIE 6 Δίκαιο Εταιριών 2 2 5
LCSIE 7 Πράσινη Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων 2 2 5
ΣΥΝΟΛΟ 35

 

2ο  Εξάμηνο : 2nd SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος Συν. Ωρών Θ Α ECTS
LCSIE 8 Ποσοτικές μέθοδοι 2 2   5
LCSIE 9 Μεθοδολογία έρευνας 2 2   5
LCSIE 10 Συμπεριφορική Οικονομική και Χρηματοοικονομική 2 2   5
LCSIE 11 Πράσινη Διεθνής Εφοδιαστική αλυσίδα 2 2   5
LCSIE 12 Κυκλική Οικονομία, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις 2 2   5
LCSIE 13 Τεχνολογία, Καινοτομία & νεοφυείς επιχειρήσεις 2 2   5
LCSIE14 Επιχειρησιακή Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις 2 2   5
ΣΥΝΟΛΟ         35

 

  3 ο  Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis)                 35
ΣΥΝΟΛΟ          35

 

Επιπλέον στο 3ο εξάμηνο θα διεξαχθούν Σεμιναριακά Μαθήματα Αγγλικής Ορολογίας.