1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων έκαστο. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά το Α΄ εξάμηνο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και η θέση αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/ούσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική του εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.
  2. Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και για μη εργαζόμενους φοιτητές, που η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της διάρκειας φοίτησης. Επιπλέον, μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
  3. Με πρόταση της ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων, εάν χρειαστεί.
  4. Τα υποχρεωτικά μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία.
  5. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.